All Publications

Popup Image

Anisotropic Fourier Features for Neural Image-Based Rendering and Relighting

Huangjie Yu, Anpei Chen, Xin Chen, Lan Xu, Ziyu Shao, Jingyi Yu

(AAAI 2022) the Association for the Advance of Artificial Intelligence

[Paper] [BibTex]

Popup Image

Fusion Images of Versatile Array Sensors for Multi-Object Detection

Yinghao Bai, Xinchen Tao, Xin Chen, Jingyi Yu, Chaofeng Ye

(TIM 2021) IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement

[Paper] [BibTex]

TightCap: 3D Human Shape Capture with Clothing Tightness Field

Xin Chen, Anqi Pang, Wei Yang, Peihao Wang, Lan Xu, Jingyi Yu

(TOG 2021) ACM Transactions on Graphics

[ProjectPage] [ArxivPage] [Paper] [Video] [Code] [BibTex]

SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos

Xin Chen, Anqi Pang, Wei Yang, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu

(IJCV 2021) International Journal of Computer Vision

[ProjectPage] [ArxivPage] [Paper] [Video] [Code] [BibTex]

ChallenCap: Monocular 3D Capture of Challenging Human Performances using Multi-Modal References

Yannao He, Anqi Pang, Xin Chen, Han Liang, Yuexin Ma, Lan Xu

(CVPR 2021 Oral) Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

[ProjectPage] [ArxivPage] [Paper] [Video] [BibTex]

Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos

Anqi Pang*, Xin Chen*, Haimin Luo, Mingye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu

(IJCAI 2021) International Joint Conference on Artificial Intelligence

[ProjectPage] [ArxivPage] [Paper] [Video] [BibTex]

Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under ComplexHuman-object Interactions

Guoxing Sun, Xin Chen, Yizhang Chen, Anqi Pang, Pei Lin, Yuheng Jiang, Lan Xu, Jingya Wang, Jingyi Yu

(ACMMM 2021) ACM Multimedia

[ProjectPage] [ArxivPage] [Paper] [Video] [BibTex]

Multiview Deformation for Dynamic Human Modeling

Xi Luo, Yuwei Li, Xin Chen, Jingyi Yu

Arxiv 2019

[Paper] [Video] [BibTex]

Pose2Body: Pose-Guided Human Parts Segmentation

Xin Chen*, Zhong Li*, Wangyiteng Zhou, Yingliang Zhang, Jingyi Yu

(ICME 2019 Oral, 15% accept rate) IEEE Conference on Multimedia and Expo

[Paper] [Supp] [BibTex]

Sparse Photometric 3D Face Reconstruction Guided by Morphable Models

Xuan Cao, Zhang Chen, Anpei Chen, Xin Chen, Shiying Li, Jingyi Yu

(CVPR 2018) IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

[Paper] [Video] [Supp] [BibTex]

AutoSweep: Recovering 3D Editable Objects from a Single Photograph

Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou, Youyi Zheng

(TVCG 2018) IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

[ProjectPage] [ArxivPage] [Paper] [Video] [Code] [BibTex]